Stichwort Spirale

Downward Spiral - POV-Ray

Primes - POV-Ray

Animation:Whirlpool von Alex Kluchikov

Primes [Version 1/2] - Povray