Stichwort radial-pattern

Animation:The Bridge von Leroy

Animation:Plasma Flowers von Alex Kluchikov

Infinite Spring - POV-Ray

Infinite Spring [Version 1/2] - Povray