Stichwort konstruktive-Festkörpergeometrie

POV-Ray Szenen

Strange Crystal - POV-Ray

Strange Crystal [Version 1/4] - Povray

Strange Crystal [Version 3/4] - Povray

Strange Crystal [Version 2/4] - Povray